top of page

Bygga om

Bygga om i din bostadsrätt eller på tomten.

Nedan ser du rubriker som finns på denna sida klicka på någon av dessa för att snabbt hitta det du söker.

Behöver jag bygglov

Här kan du läsa om du behöver bygglov för din tillbyggnad. Klicka på länken. Behöver jag bygglov.

Bygga om inomhus

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. sätta upp nya tapeter och lister samt lägga nya golv,

sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket utan att kontakta styrelsen.

Observera att alla förändringar man gör i lägenheten måste vara fackmannamässigt utförda.

Vid brister i utförda arbeten som bostadsrättshavaren själv är ansvarig för,

kan risk föreligga, att försäkringen inte täcker eventuell skada och bostad

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, exempel på åtgärder är:

 • Flytta väggar (bärande eller icke)

 • Dra nya rör i kök och badrum.

 • Ändra el-dragningar i huset.

 • Ändra ventilationsrör/kanaler.   

När du kontaktar styrelsen är det bra om du tar med en skiss eller en ritning som beskriver hur du har tänkt att det ska se ut.

Upp

Ingrepp i fasaden

Tänker du göra

 • ingrepp i fasaden

 • bygga carport

 • bygga farstubro

 • bygga friggebod

 • bygga ett uterum

måste du alltid kontakta styrelsen för tillstånd och eventuellt kommunen för bygglov eller bygganmälan.

Upp

Komplettera med ny värmekälla

Har du planer på att komplettera frånluftsvärmepumpen med en ny värmekälla såsom:

 • braskamin (inte godkänd i föreningen)

 • pelletskamin

 • luft-luft värmepump (rekommenderas ej)

Ska du alltid kontakta styrelsen för tillstånd och begära bygglov från kommunen.

Tänk på följande:

 • Styrelsen godkänner inte braskamin som värmekälla, eftersom den sprider mer aska och ger orena rökgaser.

 • Välj hellre att sätta in en pelletskamin i sådana fall, den ger renare rökgaser och har större verkningsgrad.

 • Bygganmälan krävs om skorstenen går inne i huset och bygglov krävs om skorstenen går utanpå huset eftersom fasaden ändras då.

 • Skorstenen skall nå ca en meter över taknocken. Om någon boende skulle klaga på rökgaserna kan kommunen utfärda eldningsförbud eller lägga restriktioner.

 • Luft-Luft värmepump rekommenderas inte av styrelsen som extra värmekälla. Denna typ av pump har ungefär samma verkningsgrad som frånluftsvärmepumpen som finns i husen och kommer inte minska elförbrukningen nämnvärt.

 • Järfälla kommun har satt en bullergräns för luft-luft värmepump som är högst 40 dbA vid grannens tomtgräns.

 • Alla tllstånd med myndigheter måste vara helt i sin ordning innan arbetet påbörjas, arbetet skall vara fackmannamässigt uyfört av en auktoriserad installatör.

Upp

Tomt Altanstaket och om/tillbyggnad av objekt

I Brf. Vallvägens fastigheter är uppförda med bostadsrätt, vilket också innefattar den tomt som hör till huset.

Skötselansvaret gäller alltså den egna tomten, där vi ansvarar för  tomten, klippa gräs, häck

eller entréer såsom tillbyggnad av (farstubro), se också under punkten nedanför "Inglasning av altan".

När du bygger något av ovanstående objekt måste du följa de regler som Kommunen / Boverket har satt upp,

bygger du altanstaket ska du göra enligt följande för att slippa begära bygglov/bygganm

 • altanstaketet inte får vara högre än 1,8 meter.

 • fast tak över altanen inte får vara större än 15 kvm.

 • är det mindre an 4,5 meter till närmaste granne, måste du få grannens godkännande.

 • styrelsen skall alltid kontaktas vid om/tillbyggnad.

Upp

Staket

Om du vill bygga ett staket för att avgränsa ”din tomt”, ska du alltid kontakta styrelsen. Staketet ska sedan målas i husets färger.

Styrelsen rekommenderar att avgränsning sker med t.ex. häckväxter för att få en mer levande områdesmiljö.

Upp

Inglasning av altanen

Brf. Vallvägen tillåter inte:

inglasning av altanen, i dagligt tal också kallad uterum, utan att en ansvarsförbindelse är tecknad med Brf. Vallvägen, samt att ett giltigt bygglov från kommunen kan visas upp.

Denna typ av utbyggnad

Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar en om/tillbyggnad för tillstånd, oavsett objekt, bifoga en skiss eller ritning av det objekt som ska byggas/byggas till.

Styrelsen skall alltid kontaktas vid ombygggnad

Titta gärna i broschyren “Behöver jag bygglov” från Boverket. Där står vad du måste ha bygglov eller bygganmälan till och vad du kan göra utan bygglov.


Upp

Friggebod

För att uppföra en friggebod inom föreningens område krävs:

 • godkännande av styrelsen.

 • eventuellt bygglov eller bygganmälan från kommunen.

 • skriftligt godkännande av de närmaste grannarna.

 • ansvarsförbindelse upprättas med styrelsen.

 • att måla boden i husets färger.

Det är mycket viktigt att du först kontaktar styrelsen innan du påbörjar bygget.

Styrelsen kan avgöra om du behöver kontakta kommunen eller inte för bygglov eller bygganmälan.

Ansvarsförbindelse ska upprättas med föreningen.

Boden ska målas i samma färger som husets. Beroende på tomtens storlek och den tilltänkta friggebodens storlek kan styrelsen neka bygglov.

Upp

Målning och ansvar, färgnummer

Om du har en egen tillbyggnad eller tänker bygga

 • altanstaket

 • farstubro

 • carport

 • staket

 • skärmvägg

 • friggebod

är du själv ansvarig för målningsunderhåll av dessa. Denna typ av tillbyggnad skall målas i respektive husfärg.

Nedanför kan du se färgnummer för respektive kulör. Fabrikatet är Nordsjö Tinova VX

 • Blå S4010-R90B

 • Grön S4010-B90G

 • Röd S4030-Y90R

 • Gul S1030-Y10R

 • Ljusgrå S1502-Y

 • Grå ytterdörr S2502-Y

bottom of page